EÚ Európska únia
Operačný program Výskum a vývoj
ASFEU Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

V projekte sú plánované nasledovné Merateľné ukazovatele dopadu projektu:

 1. študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte,
  ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy, plán: v počte 1 do roku 2017.
 2. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy, plán: v počte 3 do roku 2017.
 3. Počet publikácií v karentovaných časopisoch - plán: v počte 7 do roku 2017.
 4. Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách
  - plán: v počte 8 do roku 2017.
 5. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch, plán: v počte 1 do roku 2017.
 6. Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov- ženy, plán: v počte 1 do roku 2017.
 7. Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov- muži, plán: v počte 1 do roku 2017.